خانه / کارشناسی / آموزش فنون کشتی / آموزش گارد و سرشاخ شدن در کشتی آزاد و فرنگی

آموزش گارد و سرشاخ شدن در کشتی آزاد و فرنگی

بازدیدها: 141

 آموزش گارد و سرشاخ شدن در کشتی آزاد و فرنگی

گارد عبارت است از نحوهٔ قرار گرفتنِ کشتى‌گير در مقابل حريف، يا نحوهٔ تقابل دو کشتى‌گير در مقابل هم، و يا طريقهٔ ايستادن کشتى‌گير براى انجام کشتى.

گارد، زمانى صحيح و قابل اطمينان است که تعادل کشتى‌گير را در تمام عمليات و مانورها، هنگام کشتى گرفتن، کنترل نمايد، و آن نيز زمانى است که عمليات انجام شده از نظر فيزيکى صحيح باشد تا مرکز ثقل به‌وجود آمده مانع عدم تعادل کشتى‌گير نگردد.

انواع گاردها با توجه به نوع کشتى

گارد آزاد:

در گارد آزاد، با توجه به مقررات کشتى آزاد، مجرى مى‌تواند براى اجراء فنون از تمامى اعضاء بدن خود و حريف استفاده کند. از اين‌رو، کشتى‌گيران مجرى و مدافع، براى محافظت از بدن و خصوصاً از پاها، در مقابل حملات حريف، از گاردى خميده به طرف جلو استفاده کرده، دست‌ها را به‌منظور محافظت از پاها در مقابل بدن، قرار مى‌دهند.

گارد در کشتى آزاد

گارد فرنگى:

در گارد فرنگي، با توجه به مقررات کشتى فرنگي، مجرى فقط مجاز است براى اجراء فنون، از بالاتنهٔ حريف استفاده کند، و کشتى‌گيران مجرى و مدافع، مجاز به استفاده از گاردى خميده نيستند، از اين‌رو کشتى فرنگى از گاردى قائم و بدون خميدگى برخوردار است.

گارد در کشتى فرنگى

انواع گارد با توجه به روش قرار دادن پاها

۱- گارد چپ:

در گارد چپ، کشتى‌گير، پاى چپ خود را جلو و پاى راست خود را عقب مى‌گذارد. در اين حالت، پاى چپ را پاى گارد، دست چپ را دست گارد، پاى راست را پاى غيرگارد، دست راست را دست غيرگارد، و کشتى‌گيرى را که داراى اين نوع گارد است، کشتى‌گير چپ‌گارد مى‌گويند.

گارد چپ- کشتى‌گير چپ‌گارد

۲- گارد راست:

در گارد راست، کشتى‌گير، پاى راست خود را جلو و پاى چپ خود را عقب مى‌گذارد، در اين حالت، پاى راست را پاى گارد، دست راست را دست گارد، پاى چپ را پاى غيرگارد، دست چپ را دست غيرگارد، و کشتى‌گيرى را که داراى اين نوع گارد است، کشتى‌گير راست‌گارد مى‌گويند.

گارد راست- کشتى‌گير راست‌گارد

۳- گارد جفت (ژاپنى):

در گارد جفت، کشتى‌گير هر دو پاى خود را در يک خط قرار مى‌دهد، به‌طورى‌که هيچ‌يک از پاهاى کشتى‌گير، جلوتر يا عقب‌تر نباشد. در اين حالت، در شرايط مختلف، با توجه به جهت گرفتن فنون و سمت اجراء مهارت‌ها، دست و پاى گارد مشخص مى‌شود، و کشتى‌گيرى را که داراى اين نوع گارد است، کشتى‌گير جفت‌گارد مى‌گويند.

گارد جفت يا ژاپنى – کشتى‌گير جفت‌گارد

انواع گارد با توجه به ميزان خم شدن به جلو

۱- گارد باز:

در گارد باز، کشتى‌گير به حالت نيمه‌خميده به‌طرف جلو، حفاظت و کنترل ضعيفى روى پاهاى خود دارد و معمولاً از اين نوع گارد در کشتى فرنگى استفاده مى‌شود.

۲- گارد بسته:

در گارد بسته، کشتى‌گير به حالت کاملاً خميده به‌طرف جلو، کنترل و حفاظت کاملى روى پاهاى خود دارد. از اين نوع گارد، در کشتى آزاد استفاده مى‌شود.

ملاک و روش انتخاب نوع گارد

اصولاً نوآموزان براى انتخاب صحيح و مناسب نوع گارد، متناسب با توانائى‌هاى خود، بايد داراى ضوابطى مبتنى بر اصول علمى باشند.

آزمون واکنش

در آزمون واکنش، نوآموز به‌طور ايستاده، هر دو پاى خود را در يک خط قرار مى‌دهد و سپس بدون توجه به حرکت پاها و يا تصميم‌گيرى در مورد حرکت آنها، در حالى که تفکر خود را از اين موضوع منحرف مى‌کند، خود را چندين‌بار به‌طرف جلو رها کرده، تا با واکنشى که به‌منظور ممانعت از سقوط خود به روى تشک يا زمين از خود نشان مى‌دهد، يکى از پاهاى خود را به طرف جلو بگذارد، در نتيجه، پائى که زودتر واکنش نشان مى‌دهد، براى ممانعت از سقوط بدن در جلو قرار مى‌گيرد، طبعاً از واکنش بيشترى نسبت به پاى ديگر برخوردار است، و اين ملاک مناسبى براى کشتى‌گيران رشتهٔ آزاد است که در هنگام زيرگيرى از جانب حريف با واکنش مناسب و سريع دفاع کرده، پاى خود را عقب بکشد. بنابراين، هرگاه پاى چپ کشتى‌گيرى داراى واکنش بيشترى باشد بهتر است که چپ‌گارد باشد، و هرگاه پاى راست کشتى‌گيرى داراى واکنش سريعترى باشد بهتر است که راست‌گارد باشد. در صورتى‌که در آزمون‌هاى متعدد مشخص شود که هر دو پاى کشتى‌گير، به يک نسبت داراى واکنش مى‌باشد، بهتر است آزمون قدرت را نيز انجام دهد تا در انتخاب نوع گارد، دقيق‌تر عمل کند.

آزمون قدرت

در آزمون قدرت، نوآموز به‌طور ايستاده، هربار روى يکى از پاهاى خود مى‌نشيند و سپس بلند مى‌شود. در اين حالت، سهولت نشستن روى هر يک از پاها، نشان‌دهندهٔ بالا بودن قدرت بيشتر آن آن پا خواهد بود که در نتيجه، هر کدام از پاها که قدرت کمترى داشته باشد، به‌عنوان پاى گارد (پاى جلوئي) انتخاب مى‌شود، و پائى که قويتر باشد، به‌عنوان پاى غيرگارد، عقب گذاشته مى‌شود، تا در صورتى‌که حريف پاى جلوئى (پاى گارد) را گرفت کشتى‌گير مدافع بتواند، روى پاى عقب به‌عنوان پاى ستون که قويتر است مقاومت کرده، تعادل بدن خود را حفظ کند.

گارد بهتر

با توجه به انواع مختلفى از گاردها، گارد چپ و راست، نسبت به گارد جفت‌ يا ژاپنى از نظر دفاع در برابر حملاتِ حريف از مزاياى بيشترى برخوردار است اين گارد از لحاظ واکنش مناسب و به موقع، شرايط بهترى را براى کشتى‌گير مدافع فراهم مى‌کند، در صورتى‌که، کشتى‌گيرانِ جفت‌گارد، در هر لحظه از هر دو جهت ممکن است مورد هجوم کشتى‌گير مجرى قرار گيرند. از اين‌رو، اين شيوه فاقد مزاياى قدرت تصميم‌گيرى به‌موقع و آمادگى قبلى براى دفاع از بدن خواهد بود. در مورد حمله، در گارد مختلط، در شرايطى که مجرى جفت‌گارد است و مدافع، چپ‌گارد و يا راست‌گارد، کشتى‌گير جفت‌گارد، حتى اگر توانائى اجراء فنون از هر دو جهت را داشته باشد و بتوانند فنون را دوسويه (از چپ و از راست) اجراء کند، فقط از يک جهت مى‌تواند به کشتى‌گير مدافع حمله کند، و از طرفى چون، اکثر کشتى‌گيران معمولاً، از هماهنگى و ارتباط عصبى – عضلانى يک‌سويه برخوردار هستند و با توجه به اينکه بهترين تقسيم‌بندى تقابل گاردها، در مورد آموزش و يادگيريِ بهتر مهارت‌ها و فنون کشتي، گارد موافق و مخالف است، در نتيجه بهتر است که کشتى‌گيران يکى از دو نوع گارد چپ و يا راست را انتخاب نمايند.

آزمون ملاک اصلى انتخاب نوع گارد

به‌طور کلي، بهتر است که، هر دو آزمون قدرت و واکنش به‌طور همزمان انجام شود، تا با در نظر گرفتن مجموع نتايج هر دو آزمون، نوع گارد انتخاب شود. مثلاً؛ اگر نوآموزى داراى پاى چپ، ضعيفتر و سرعت واکنش بيشترى باشد، بهتر است گارد چپ را انتخاب کند.


سرشاخ شدن در کشتی آزاد و فرنگی

به حالتى که دو کشتى‌گير در فاصلهٔ بسيار نزديکي، در مقابل هم قرار گرفته، بتوانند همديگر را از ناحيهٔ بالاتنه بگيرند و باهم تماس پيدا کنند و يا اينکه سرهاى خود را به روى سينه، شانه و يا سر همديگر قرار دهند، اصطلاحاً “سرشاخ” مى‌گويند
روش صحيح سرشاخ شدن

اصولاً روش صحيح سرشاخ شدن در ورزش کشتي، بايد ويژگى‌هاى زير را داشته باشد:
۱- امکان حمله و اجراء فنون از طرف حريف را کاهش دهد.
۲- شرايط مناسب براى تسهيل در اجراء فنون و تکنيک‌هاى کشتى را فراهم کند.
۳- امکان آسيب و صدمه را کاهش دهد.
۴- متناسب با قوانين و مقررات کشتي، امکان اخطار و کم‌کارى (پاسيو) را کاهش دهد.

حالت‌هاى صحيح سرشاخ شدن :

۱-سرشاخ در کشتى آزاد

سرشاخ شدن صحيح در کشتى آزاد به گونه‌اى است که کشتى‌گير با گاردى کوتاه (بسته) و دست‌هائى کشيده که روى شانه‌هاى حريف قرار مى‌دهد، مانع نزديک شدن حريف و اجراء فنون از سوى او مى‌شود، خصوصاً اگر کشتى‌گير، فاقد توانائى در اجراء فنون از سوى او مى‌شود، خصوصاً اگر کشتى‌گير، فاقد توانائى در اجراء مهارت‌هاى کشتى فرنگى باشد و کشتى‌گير مقابل از قابليت اجراء فنون فرنگى برخوردار باشد.

روش سرشاخ صحيح در کشتى آزاد

۲- سرشاخ در کشتى فرنگى

۱- دست در کمر- يک دست کمر:
در حالت “دست در کمر”، کشتى‌گير يک دست خود را از زير بغل حريف به دور کمر او قرار مى‌دهد.

سرشاخ شدن در حالت دست در کمر

۲- دست در گردن- يک دست گردن:
در حالت “دست در گردن”، کشتى‌گير، يک دست خود را دور گردن حريف قرار مى‌دهد و با دست ديگر خود، بازوى او را مى‌گيرد.

سرشاخ شدن در حالت دست در گردن

۳- دست در کمر- يک دست کمر با قلاب دست‌ها:
در اين حالت، کشتى‌گير، در وضعيت يک دست کمر- دست در کمر، دست‌هاى خود را به‌هم قلاب مى‌کند.

 

سرشاخ شدن در حالت دست در کمر- يک دست کمر با قلاب دست‌ها

۴- دست در گردن- يک دست گردن با قلاب دست‌ها:
در اين حالت، کشتى‌گير، در وضعيت يک دست گردن (دست در گردن) و دست ديگر زير کتف، دست‌هاى خود را به‌هم قلاب مى‌کند.

سرشاخ شدن در حالت دست و گردن (يک دست گردن) با قلاب دست‌ها

۵- مچ دست‌ يا دست‌ها را گرفتن:
در حالت “مچ دست يا دست‌ها را گرفتن”، کشتى‌گير، با روش‌هاى مختلفى در گارد موافق و مخالف مچ حريف را مى‌گيرد.

سرشاخ شدن در حالت گرفتن مچ دست يا دست‌هاى حريف

۶- يک دست دو دست در گارد مخالف:
در حالت “يک دست دو دست در گارد مخالف”، کشتى‌گير، با هر دو دست خود، يک دست حريف را در گارد مخالف مى‌گيرد.

سرشاخ شدن در حالت يک دست دو دست

۷- دو دست دو دست:
در حالت “دو دست دو دست”، کشتى‌گير با هر دو دست خود، دست‌هاى حريف را در گارد موافق مى‌گيرد.

سرشاخ شدن در حالت دو دست دو دست

۸- يک دست دو دست در گارد موافق:
در حالت “يک دست دو دست در گارد موافق”، کشتى‌گير با هر دو دست خود، دست گارد حريف را در گارد موافق مى‌گيرد

سرشاخ شدن در حالت يک دست دو دست در گارد موافق

 

درباره‌ی admin

حتما ببینید

دانلود کتاب آموزش کشتی- ناصر نوربخش

بازدیدها: 39 دانلود کتاب آموزش کشتی- ناصر نوربخش

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *