خانه / اخبار کشتی ایران و جهان / اخبار داخلی / اصلاحیه طرح دفترچه مربیگری افتخاری قهرمانان و شاخص های مدرسان کشتی در سال فنی ۱۳۹۷-۹۸

اصلاحیه طرح دفترچه مربیگری افتخاری قهرمانان و شاخص های مدرسان کشتی در سال فنی ۱۳۹۷-۹۸

بازدیدها: 305

 فدراسیون کشتی اصلاحیه طرح های شاخص های مدرسان فنی مربیگری و اهدای دفترچه مربیگری افتخاری به قهرمانان را اعلام کرد.

به گزارش کهن بوم، اصلاحیه طرح های شاخص های مدرسان فنی مربیگری و اهدای دفترچه مربیگری افتخاری به قهرمانان مصوب سی امین سمینار هیأت کشتی استان های سراسر کشور (۱ اسفند ماه ۹۷) به شرح زیر است:

اصلاحیه طرح اهدای دفترچه مربی گری افتخاری به قهرمانان

-به دارندگان عناوین اول تا سوم المپیک و اول جهان در رده سنی بزرگسالان، با داشتن حداقل مدرک تحصیلی لیسانس تربیت بدنی یا داشتن سابقه مربی گری تیم ملی در مسابقات المپیک، جهانی، بازی-های آسیایی و آسیایی، دفترچه درجه ممتاز ملی اهدا گردد.
-به دارندگان عناوین اول بازی های آسیایی و عناوین دوم و سوم جهانی در رده سنی بزرگسالان، با داشتن حداقل مدرک تحصیلی لیسانس تربیت بدنی یا داشتن سابقه مربی گری تیم ملی در مسابقات المپیک، جهانی، بازی های آسیایی و آسیایی، دفترچه درجه ملی ستاره دار اهدا گردد.
-به دارندگان عناوین دوم و سوم بازی های آسیایی و اول مسابقات آسیایی بزرگسالان با داشتن حداقل مدرک تحصیلی دیپلم، دفترچه درجه ملی اهدا گردد.
-به دارندگان عناوین دوم و سوم مسابقات آسیایی بزرگسالان، عناوین المپیک نوجوانان، جهانی امیدها، جوانان و نوجوانان با داشتن حداقل مدرک دیپلم، بعد از گذراندن دوره آموزشی فنی (بدون آزمون)، دفترچه تعلق می گیرد.
تبصره ۱: به قهرمانان بند اول در صورت نداشتن لیسانس تربیت بدنی (حداقل مدرک تحصیلی دیپلم)، دفترچه درجه ملی ستاره دار تعلق می گیرد.
تبصره ۲: به قهرمانان بند دوم درصورت نداشتن لیسانس تربیت بدنی (حداقل دیپلم)، دفترچه درجه ملی تعلق می گیرد.

«شرایط اختصاصی مدرسان درس های عملی»

الف) مدرسان عملی دوره های مربیگری دارای دفترچه ملی:
۱- داشتن آمادگی جسمانی و روانی لازم برای اجرا و آموزش عملی تکنیک ها و تاکتیک های مربوط به کشتی آزاد، فرنگی و سنتی؛
۲- داشتن دامنه سنی ۷۰ -۳۰ سال؛
۳- دارا بودن حداقل مدرک تحصیلی پایه لیسانس تربیت بدنی و یا فوق لیسانس رشته ی غیرمرتبط ؛
۴- داشتن سابقه مدال آوری در رقابت های آسیایی، بازی های آسیایی، جهانی و المپیک؛
۵- داشتن حداقل سابقه دو سال مربیگری تیم ملی در مسابقات آسیایی، جهانی، و یا المپیک در رده های سنی مختلف
تبصره۱: مربیان دارای سابقه مربی برتر سازنده سال کشور (در مجموع امتیازات) می توانند صرفا با حداقل مدرک لیسانس تربیت بدنی و یا فوق لیسانس رشته ی غیرمرتبط واجد شرایط قلمداد شوند.
تبصره۲: بدلیل محدودیت فعلی مدرسان کشتی سنتی اعم ا بانوان و آقایان ، کمیته تشخیص مدرسان در این خصوص تصمیم گیری خواهد نمود.
تبصره۳: مربیان فاقد مدال آسیایی ،جهانی و المپیک در صورت داشتن سابقه ی حداقل سه بار مربیگری در مسابقات بازیهای آسیایی ،جهانی و المپیک در رده سنی بزرگسالان می توانند واجد شرایط قلمداد شوند.
تبصره ۴ : مربیان فاقد بند ۵ (نداشتن حداقل دو سال مربی گری تیم های ملی)، با داشتن سابقه ی سرمربی گری تیم ملی دانشجویان در مسابقات جهانی، می توانند واجد شرایط قلمداد شوند.
ب) مدرسان عملی دوره های مربیگری مربیان دارای دفترچه ممتاز ملی:
۱- داشتن آمادگی جسمانی و روانی لازم برای اجرا و آموزش عملی تکنیک ها و تاکتیک های مربوط به کشتی آزاد، فرنگی و سنتی؛
۲- داشتن دامنه سنی ۷۰ -۳۵ سال؛
۳- دارا بودن حداقل مدرک تحصیلی پایه لیسانس تربیت بدنی و یا فوق لیسانس رشته ی غیرمرتبط ؛
۴- دارنده مدال بازیهای آسیایی، جهانی و المپیک.
۵- داشتن حداقل سابقه سه سال مربیگری تیم ملی در مسابقات آسیایی، جهانی،و المپیک در رده های سنی مختلف.
تبصره۱: مربیان فاقد سوابق بند چهارم، با داشتن مدال آسیایی و سابقه حداقل پنج بار مربی گری تیم ملی در یکی از سه رده سنی در مسابقات المپیک یا جهانی یا بازیهای آسیایی و یا آسیایی می توانند واجد شرایط قلمداد شوند
تبصره۲: بدلیل محدودیت فعلی مدرسان کشتی سنتی اعم از بانوان و آقایان ، کمیته تشخیص مدرسان در این خصوص تصمیم گیری خواهد نمود.
ج) مدرسان عملی مربیان ممتاز ملی برگزیده در کارگاه های دفترچه طلایی:
۱- داشتن آمادگی جسمانی و روانی لازم برای اجرا و آموزش عملی تکنیک ها و تاکتیک های مربوط به کشتی آزاد، فرنگی و سنتی؛
۲- دارا بودن حداقل مدرک فوق لیسانس تربیت بدنی و یا دکترای رشته ی غیرمرتبط .
۳- دارا بودن حداقل سنی ۳۵ سال
۴- دارا بودن مدال جهانی و یا المپیک.
۵- داشتن حداقل سه بار سابقه سرمربیگری تیم ملی در مسابقات المپیک یا جهانی در یکی از رده های سنی مشروط بر اینکه حداقل یکبار از سه بار سابقه مذکور، سرمربیگری بزرگسالان در مسابقات المپیک یا جهانی باشد.
تبصره ۱: مدرسان فاقد مدرک تحصیلی، با داشتن حداقل ۳ سال سابقه سر مربیگری تیم ملی بزرگسالان در مسابقات جهانی ویک دوره المپیک، واجد شرایط قلمداد می گردند .
تبصره ۲: مدرسان فاقد بند۵ (داشتن حداقل سه بار سابقه سرمربیگری تیم ملی بزرگسالان) در صورت داشتن سابقه مربیگری در رده های سنی مختلف( حداقل ۳ سال) و نیز سابقه مدرسی در فدراسیون جهانی کشتی(اعم از فیلا یا اتحادیه جهانی کشتی) می توانند واجد شرایط قلمداد شوند.
تبصره ۳: انستیتو در هر دوره از کارگاه های فنی می تواند از ۲ مدرس که دارای شاخص های مدرسان ممتاز ملی هستند نیز به عنوان کمک مدرس استفاده نماید.
تبصره ۴: بدلیل محدودیت فعلی مدرسان کشتی سنتی اعم از بانوان و آقایان، کمیته تشخیص مدرسان در این خصوص تصمیم گیری خواهد نمود.
د) مدرسان عملی کارگاه دانش افزایی مربیان تیم ملی:
۱٫ داشتن آمادگی جسمانی و روانی لازم برای اجرا و آموزش عملی تکنیک ها و تاکتیک های مربوط به کشتی آزاد، فرنگی و سنتی؛
۲٫ دارا بودن حداقل سنی ۴۰ سال،
۳٫ دارا بودن مدال جهانی و یا المپیک
۴٫ داشتن حداقل یک بار سابقه سرمربیگری تیم ملی بزرگسالان در مسابقات المپیک و سه بار سرمربیگری تیم ملی بزرگسالان در مسابقات جهانی بزرگسالان.
بدیهی است که مدرسان درجه های بالاتر واجد شرایط برای درجه های پایین تر می باشند.

هـ)کمیته تطبیق شرایط مدرسان فدراسیون کشتی (با اتوجه به شرایط مذکور) :
کمیته تطبیق مدرسان فدراسیون کشتی متشکل از دبیر فدراسیون، نایب رییس بانوان، رییس انستیتو بین المللی، رییس کمیته مربیان، مدیر تیم های ملی کشتی های سنتی، نسبت به بررسی، تطبیق و تعیین مدرسان واجد شرایط متناسب با دوره های آموزشی مختلف اقدام خواهد نمود.
و) نحوه استفاده از مدرسان:
۱٫ نحوه بکارگیری هر یک از مدرسان بر مبنای حروف الفبا بوده و زمان فعالیت ایشان، حداقل یک ماه قبل از زمان تشکیل کلاس، به مشارالیه اعلام خواهد گردید.
۲٫ مدرسانی که در طول سال با انستیتو بین المللی فدراسیون کشتی همکاری می نمایند، در صورت دارا بودن دفترچه مربیگری، نیازی به حضور در کلاس های ذیربط نخواهندداشت، در غیر این صورت می باید حضور در کلاس های کنترل، وفق ضوابط انجام گیرد.
موضوع مذکور، مدرسان دارای دفترچه مربی گری که دارای سوابق قهرمانی المپیک، جهانی و آسیایی بوده و بر اساس مقررات و ضوابط موضوعه، از درجه ملی یا ممتازملی بالقوه برخوردار هستند را شامل نمی شود.

درباره‌ی admin

حتما ببینید

طلایه دار ادبیات نوظهور کشتی

بازدیدها: 1613 متاسفانه و شوربختانه، انتخابات فدراسیون کشتی آنطور که به صلاح کشتی بود رقم …

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *