پيدايش ورزش

بازدیدها: 2

انسان اوقات فراعت خود را چگونه مي گذراند ؟

عده‌اي سرگرميهاي ويژه‌اي براي خود دارند. بسياري از مردم نيز اوقات فراغت خود را صرف مطالعه ميكنند گروهي نيز، ورزش را برگزيده‌اند. ورزش تفريحي سالم و سودمند است. متفكر بزرگ ايراني ميگويد: عقل سالم در بدن سالم است و ورزش بدن را سالم نگاه ميدارد، از روزگاران قديم مردم به ورزش علاقمند بوده‌اند. سالها گذشت تا اينكه بشر برتري جوي، ورزش را به ميدانهاي رقابت انگيز كشانيد:

المپيك ………
قهرمانان در اولين المپيك آن عصر شركت كردند، و به رقابت‌هاي هيجان انگيزي پرداختند. مسابقات دو، پرتاب ديسك و نيزه جزو اولين ورزش‌هائي بود كه در المپيك انجام گرفت. بازيهاي قهرماني نخست در يونان باستان آغاز شد. ولي بعد صدها سال فراموش شد. در سال ۱۸۹۶ المپيك جنبه جهاني يافت و هر چهارسال يكبار ورزشكاران و قهرمانان برجسته هر كشور در آن شركت ميكنند.
بگذاريد نظري به بازيهاي قهرماني عصر باستان بيفكنيم. نخست افرادي كه قصد شركت در مسابقه داشتند ماهها پيش از شروع مسابقات به تمرين مي پرداختند تا قادر به انجام بازيها باشند. اين افراد به بدن خود روغنهاي مخصوصي ماليده تا بدنشان درمقابل نور آفتاب و اشعه خورشيد مقاومت داشته باشد.پس از انجام مسابقات و تعيين برنده كه در ميان فريادهاي شوق آميز وشور انگيز تماشا چيان برگزار ميشد، جايزه‌اي به برنده قهرمان تعلق ميگرفت. تاج افتخاري از برگ درخت زيتون بود. و قهرمان برنده تاج افتخار بداشتن آن بخود ميباليد و مباهات ميكرد همه مردم «قهرمان» را ستايش ميكردند و مقدمش را در همه جا گرامي ميداشتند. همشهريان قهرمان ،سرافراز و مغرور شده و وجودش را نشانه برتري و عظمت شهر خود ميدانستند.
در واقع بعضي از ورزشها نوعي «جنگ » است. در روم باستان افرادي وجود داشتند كه وحشيانه با ديگر انسانها و يا حتي حيوانات ميجنگيدند. در آن عصر گروه كثيري مشتاق تماشاي جنگ خونين اين مردان بودند . اين افراد را «گلادياتور» ميناميدند.
گلادياتور يعني قهرمان جنگجو ……… گلادياتورها سلاحهاي جنگي مختلفي داشتند. انتخاب وسيله جنگ نيز گاهي بدلخواه گلادياتورها انجام ميگرفت آنها اغلب با شمشير و تور (دام) با يكديگر بجنگ ميپرداختند.
شمشير بازي:
  ورزش كم خطري محسوب مي‌شود. شمشيري كه در اين ورزش مورد استفاده قرار ميگيرد برنده و تيز نيست بلكه كند ميباشد. از اين گذشته شمشير بازان لباسهاي ويژه‌اي ميپوشند كه از آنها در مقابل ضربه‌هاي احتمالي محافظب بعمل مي‌آورد.
بوكس:
بشر  نخست بمنظور دفاع و حمايت از خود مشت هايش را در نزاعها و جنگها مورد استفاده قرار داد. ولي بعدها آن را براي چيره شدن بر حريف در مسابقات و تصاحب جايزه نقدي بكار برد. و اين امر آغاز پيدايش (ورزش بوكس ) بود. اين ورزش بتدريح رو به تكامل نهاد و مقررات ويژه‌اي براي انجام آن وضع شد. مشت بازان مجبور به استفاده از دستكش‌هاي مخصوص شدند، امروزه بوكس طرفداران زيادي دارد و تعداد كثيري تماشاگر ناظر لحظات هيجان انگيز و اضطراب آلود اين ورزش مي‌باشند.
در ادوار گذشته يونانيها به خلق ورزش خاصي همت گماشتند. ورزشكاران به ميدان مخصوصي كه محصور و گود بود قدم نهاده و سعي ميكردند از روي اندام گاونر پريده و جفتك بزنند.در طي انجام اين ورزش خطرات زيادي ورزشكار را تهديد ميكرد.
اگر گاو خشمگين ميشد انجام عمليات بسيار دشوار ميگشت و  ورزشكار مي‌بايست با چالاكي و مهارت خاصي حملات گاو ستيزه جوي را خنثي و دفع كند. بعدها ورزش ديگري ابداع شد كه هنوز نيز مورد توجه گروه كثيري ميبا‌شد. اين ورزش گاو بازي نام دارد و بيشتر در اسپاينا رايج است.گاو باز، قطعه پارچه سرخ رنگي را در مقابل ديدگان گاونر مي‌گيرد و سبب مي‌شود كه گاونر پارچه سرخ و بالنتيجه او را تعقيب كند. گاو باز را ماتادور مينامند.
ماتادورها افرادي شجاع، بيباك و مورد تحسين مردم علاقمند به اين ورزش ميباشند. زماني بشر تنها بخاطر تغذيه از گوشت حيوانات و پرندگان بشكار آنها مي پرداخت.
بشر نخستين، با ابزار ابتدائي حيوانات را از پاي در مي آورد ولي كم كم و درطي قرون و اعصار، همزمان با پيشرفت و ترقي همه جانبه در زندگي بشر انگيزه آدمي از شكار حيوانات تنها تغذيه از گوشت آنها نبود. تنها سرگرمي بسياري از پادشاهان بزرگ ايران شكار بوده است. معمولا شكار توام با سواركاري است. و اين خود بيش از پيش به اهميت و هيجان اين ورزش ميافزايد.
چوگان بازي (سواره):
صدها سال پيش اين ورزش در ايران وهند رواج داشت.
ميدانهاي زيادي براي اين بازي در سراسر كشور ساخته شده بود. اغلب شاهزادگان و لشگريان بانجام اين ورزش راغب بودند. كسانيكه در اين بازي شركت ميجستند ميبايست سواركاري بسيار ماهر باشند چه آنها بايد سوار بر اسب و با سرعت و مهارت بسوي جلو خم شده و توپ را با قطعه چوب مخصوصي كه (چوگان ) نام دارد بسوي دروازه حريف پرتاب نمايد در جشنها و اعياد ملي چوگان بازان در خضور شاه و جمعيت كثيري از مردم به هنرنمائي ميپرداختند.
«هوگي»:
 توپ بازي بسيار قديمي محسوب مي‌شود. بازيگران از چوبهاي خميده‌اي كه با آن به توپ ضربه وارد مي‌آورند استفاده ميكنند. اين ورزش نخست در يونان و مصر بازي ميشد و علاقمندان فراواني داشت. هوكي ايرلندي نوعي خاصي از اين بازي است و با آن (شينتي ) گفته مي‌شود.
سرخ پوستان نوع ديگري «چوگان بازي » را ابداع كردند كه در زمانهاي گذشته در امريكا رواج داشت و در كانادا به آن «چوگان بازي دروازه دار » گفته مي‌شود. اين بازي مورد علاقه قبيله‌هاي  بسياري بود. در اوقات معيني از سال قبائل مختلف سرخ پوست در انجام مسابقات هيجان انگيزي شركت جسته و به رقابت ميپرداختند. چوگان و گويي كه در اين مسابقات مورد استفاده سرخپوستان قرار ميگرفت فرم و ساختمان ويژه‌اي داشت. «ازتك»ها قبيله برزگي از سرخپوستان بودند كه در آمريكا جنوبي سكني داشتند. اين قبيله نسبتاً به تمدن پيشرفته‌اي دست يافته بودند.

بسكتبال:
«ازتك ها» اولين كساني بودند كه نوعي را رايج ساختند. در اين ورزشها بازيگران ميكوشيدند كه توپ را از درون دايره‌اي كه بطور عمودي روي ديوار نصب شده بود رد كنند. بازيگران مجاز نبودند كه در طي اين بازي از دستها يشان استفاده كنند.كم كم اين بازي تكيل شد و قوانين خاصي براي آن در نظر گرفته شد. حجم توپها بزرگتر و اندازه زمين استاندارد شد و بالاخره بسكتبال بوجود آمد.

تنيس:
رهبان «افراد تارك دنيا » خالق بازي تنيس بودند.
كم كم جاي را در ميان توده مردم اروپائي باز يافت تا آنجائيكه بسياري از پادشاهان طرز بازي تنيس را فرا گرفته و سخت بدان علاقمند شدند از اين رو بعضي اوقات اين ورزش بنام « تنيس سلطنتي » ناميده مي‌شد.
پادشاهان انگلستان اوقات فراغت خود را با «تنيس» سپري ميكردند. امروز اغلب بازيهاي تنيس روي چمن انجام مي‌گيرد. بازيگران در هواي آزاد مشغول بازي تنيس روي چمن ميشوند. اين بازي از يكصدسال پيش شروع شد. راكتي كه در اين بازي مورد استفاده قرار ميگيرد داراي دسته نسبتاً بلند است.

گلف:
اسكاتلنديها از زمانهاي پيش به بازي گلف علاقه فراوان داشتند، گلف ورزش عامه پسندي است در سال ۱۷۴۴ اولين كلوپ گلف بازان در پايتخت اسكاتلند تاسيس شد. قديميترين باشگاه گلف بازان در آمريكاي شمالي در سال ۱۸۷۳ بوجود آمد.
درون توپهاي اوليه گلف را پر ميكردند ولي امروزه توپهاي گلف كوچك و سخت مي باشد.

فوتبال:
فوتبال نخست از ايتاليا شروع شد و كم كم در بسياري از كشورها رواج داشت.
مردمان هر كشور به نحوخاصي فوتبال بازي ميكردند. ايتاليائيها اولين مردماني بودند كه قاعده و مقررات ويژه‌اي براي اين بازي وضع كردند. در زمانهاي قبل تيم فوتبال در ايتاليا مركب از ۲۶ بازيگر بود.
امروزه بازي فوتبال درهمه كشورها تقريبا يكسان ميباشد و مهيج ترين بازي محسوب مي شود نام بسياري از فوتباليست هاي نام آور جهان نظير «پله» و « اوزه بيو» و ديگران نقش آفرين افتخارات شكوهمندي است.
امروزه هر تيم فوتبال مركب از ۱۱ تا ۱۵ بازيگرميباشد. « انگلستان » براي اولين بار قواعد معروف و مهم بازي فوتبال را وضع كرد. مسابقات فوتبال بيش از هر مسابقه ديگر تماشاچي مشتاق دارد.

شنا:
شايد انسان شنا را از حيوانات فرا گرفته باشد. در مراحل اول شنا وسيله اي براي رهايي جان آدمي از چنگال امواج و جلوگيري از غرق شدن درون رودخانه ها و استخرها بود. ولي بعدها به «ورزش » تبديل شد اولين مسابقه شنا در ژاپن برگزار گرديد. زيرا امپراطور فرمان داده بود كه مدارس بايد بانجام مسابقات شنا بپردازند.
اسكي روي آب:
ساكنان جزائر « پالينيزيا » واقع در اقيانوس آرام بروي تخته‌هائي ايستاده و از روي امواج ميگذشتند، كاپيتان « كوك » سياح مشهور انگليس براي اولين بار اين افراد را ديد . بتدريج اين بازي تكامل يافت و امروزه اسكي روي آب در بسياري از كشورها طرفداران زيادي دارد .

قايق راني:
بشر بمنظور دادو ستد و ارتباط با اقوام مختلف به دريا نوردي پرداخت . نخستين وسيله حمل و نقل آنها از طريق گذرگاههاي آبي كنده هاي درخت و الوار بود. كم كم بلم ها و كرجي ها و قايقها ابداع شد. ابداع بادبان و پاروها بشر را قادر ساخت كه درون درياهاي ژرف به ماجرا جوئي بپردازد. كم كم قايق راني  نيز جز ورزشهاي مقبول همگان در آمد.

اسكيتينگ:
اسكيتينگ يا ( سرسره روي يخ ) نيز از ادوار گذشته معمول بوده است. اين ورزش فقط در زمستانها و در روي درياچه ها و رودخانه هاي يخ زده انجام ميگرفت. حركات بازيگران طبق قاعده معين و خاصي نبود. براي اينكه علاقمندان باين ورزش بتوانند در سراسر طول سال بتمرين و انجام اين ورزش مشغول شوند سالنهاي ويژه‌اي ساخته شد. اولين سالن اسكيتينگ در لندن ساخته شد اين سالنها را بدو قسمت مجزا تقسيم كردند. جاي مخصوص تماشاچيان و محل ويژه ورزش كارن درين قسمت همه كف سالن پوشيده از يخهاي صاف و هموار است. بتدريج حركات موزون در اين ورزش بوجود آمد بسياري از بازيگران تماشا چيان را محو و مسحور حركات دل انگيز خود مي گنند .
بازيهاي المپيك نخست در يونان بوجود آمد، هيچكس تاريخ واقعي زمان شروع اين بازيها را نميداند هر چهار سال يكبار در محلي بنام (المپيا ) برگزار مي شود. اوايل تنها مردان مجاز به شركت درين مسابقات بودند زنان از شركت يا حتي تماشاي اين بازيها در استاديوم محروم بودند. اولين بازيها منحصرا ويژه مسابقات دو بود. ولي بعدها مشت زني، كشتي، پرتاب نيزه و ديسك، پرش ارتفاع و ساير رشته هاي ورزشي جز و آن مسابقات شد. تنها جايزه اي كه به برنده مسابقات تعلق ميگرفت، اول تاجي از برگ زينون  بود. ولي اين تاج افتخاري عظيم محسوب ميشد. شهري كه «قهرمان» اهل آنجا بود بافتخارش ميهماني بزرك ترتيب ميداد. و شعرا اشعار زيبائي در وصف «قهرمان المپيك » مي سرودند. هنگاميكه روميها جوائز بزرگ و ارزنده اي به قهرمان تقديم ميداشتند. ولي كم كم حيله و تزوير در اين مسابقات راه يافت، بالنتيجه انجام مسابقات متوقف شد.
اولين بازيهاي نوين المپيك در سال ۱۸۹۶ در نتيجه زحمات مردي فرانسوي بنام « بارون پيردو كوبتن » دريونان برگزار شد.
و از آن ببعد هر چهار سال يكبار ( همانند عصر باستان ) در يكي از كشورهاي جهان بمنظور برقراري روح صلح و دوستي بين ملل برگزار ميشود.
كشور برگزار كننده مسابقات المپيك استاديوم ويژه اي براي انجام بازيها و دهكده مخصوصي براي اقامت قهرمانان مي سازد.
(مشعل المپيك ) در يونان مشتعل است. دوندگان هنگام شروع و آغاز مسابقات مشعل را به استاديوم مي آورند.
امروزه برندگان هر رشته ورزشي بجاي دريافت تاج گل مدالهاي طلا، نقره، برنز دريافت ميدارند.

با تشكر جمشيد آرش

درباره‌ی admin

حتما ببینید

نکات مفید در طراحی تمرین ورزشکاران

بازدیدها: 2 نکات مفید در طراحی تمرین کشتی

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *